காலைத் தியானம் – நவம்பர் 30, 2023

கலா 6:11-18

இயேசுவினுடைய அச்சடையாளங்களைத் தரித்துக்கொண்டிருக்கிறேன்

                    அந்தக் காலத்தில், அடிமைகளின் உடலில் எஜமானனின் முத்திரையைப் பார்த்தவுடன், அடிமை யாருக்கு சொந்தம் என்பதை எளிதில் சொல்லிவிடலாம். நம் நாட்டில் கூட மாடுகளின் மேல் சொந்தக்காரன் பெயரின் முதல் எழுத்தைப் பதித்திருப்பதைப் பார்த்திருக்கிறேன். பல சொந்தக்காரர்களின் மாடுகள் ஒரே நிலப்பரப்பில் மேயும். சாயங்காலம் மாடுகளின் சொந்தக்காரர்கள் தங்கள் தங்கள் மாடுகளை எளிதாகப் பிரித்துக் கொண்டுபோய்விடுவார்கள். பவுலைப் போல நீயும் இயேசுவுக்கு சொந்தமானவன்(ள்) தானே! அவருடைய அச்சு உன் மீது காணப்படுகிறதா? (1 கொரிந்தியர் 6:20; 7:23)    

ஜெபம்:

என் எஜமானராகிய இயேசுவே, என்னைக் காணும் அனைவரும், என் வாழ்வில் உம்மைக் காணும்படி என் வாழ்க்கை பிரகாசிப்பதாக. ஆமென்.